Jeśli mają Państwo pytania dotyczące używania poprawnej i starannej polszczyzny, mogą Państwo zasięgnąć u nas porady. Na naszej stronie publikujemy wybrane pytania (podpisane tak, jak Państwo sobie zastrzegą w formularzu w zakładce „Zadaj pytanie”) wraz z odpowiedziami.

Rezerwujemy sobie prawo do skrótów bądź koniecznych poprawek w treści pytania. Wysłanie pytania do naszej poradni oznacza zgodę na jego publikację (wraz z odpowiedzią).

Jakie zasady działają w naszej poradni?

Zapraszamy!

Agata Hącia, Barbara Pędzich, Jarosław Łachnik


 

 Uwaga! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami 

                     

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Z administratorem można kontaktować się:

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

Zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres: poradniajezykowa@uw.edu.pl

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadania w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a także w uzasadnionych przypadkach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy, współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, którzy będą przetwarzać je .

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.
Odbiorcami danych mogą być również osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym dane osobowe będą ujawniane w związku z czynnościami kontrolnymi dotyczącymi realizacji zadań przez Uniwersytet Warszawski oraz gdy obowiązek ujawnienia danych wynika z przepisów prawa powszechnego.

W celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych z tymi odbiorcami została podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do chwili realizacji celu, w którym dane zostały zebrane, a następnie w przypadkach, które tego wymagają przez okres wskazany
w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz przepisach ustawy Prawo telekomunikacyjne, jak również do końca upływu okresów przedawnienia w związku z ewentualnymi roszczeniami (nie dłużej niż 6 lat).

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych

Podanie danych, które przetwarzane są w związku z realizacją obowiązku prawnego jest obowiązkowe, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić realizację celów wskazanych wyżej.

Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. Wszelkie zmiany polityki prywatności są wprowadzane na niniejszej stronie.

 1. https://wszystkoociasteczkach.pl/
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.)
 3. Obowiązek prawny w szczególności wynika z:
  • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • ustawa z dnia 16 lipca 2016 r. Prawo telekomunikacyjne;
  • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet Warszawski przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.uw.edu.pl. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie UW stosujemy pliki cookies1 . Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień przeglądarki:

Serwis poradniajezykowa.uw.edu.pl stosuje następujące pliki cookies:

 1. wydajnościowe – zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających;
 2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:

Więcej o plikach cookies firmy google można przeczytać na stronach:

Serwisy obce, do których może odsyłać serwis uw.edu.pl mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej. Serwis uw.edu.pl nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Uprzejmie prosimy by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

Zmiana ustawień plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych w domenie uw.edu.pl.

Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.

Pliki cookies są wykorzystywane w celu:

Gromadzenie danych

Serwis poradniajezykowa.uw.edu.pl przechowuje zapytania http kierowane do naszego serwera. Zasoby identyfikowane są przez adresy URL. W plikach logów serwera www przechowywane są następujące informacje:

Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na mocy przepisów regulujących ochronę danych osobowych.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki pomocne w administrowaniu.