08.11.2020

ptak i ptasi

Interesuje mnie rzeczownik ptak. Zdrobnienie od niego brzmi ptaszek, czy nie powinno być ptaczek, jak makmaczek, rakraczek? Osobliwa jest także forma przymiotnika ptasi, spodziewałbym się raczej formy ptakowy bądź ptaczny (por. smaksmakowy, smaczny). Może formą pierwotną było ptasz (stąd ptaszęta) albo nawet ptach? W tym drugim przypadku nadal jednak dziwi forma ptasi, a nie ptaszny, jak strachstraszny. Ponadto, czy ptak to wyraz rodzimy?

JP

Szanowny Panie,

ptak jest wyrazem rodzimym, bardzo starym – ogólnosłowiańskim. Informacji dotyczących historii tego rzeczownika należy szukać w słowniku objaśniającym etymologię wyrazów. Obszerny artykuł hasłowy poświęca ptakowi Krystyna Długosz-Kurczabowa w Słowniku etymologicznym języka polskiego (Warszawa 2006). Dowiadujemy się m.in., że regularną kontynuacją formy prasłowiańskiej jest właśnie forma, której się Pan domyślał: ptach. Jak pisze autorka, ptach to „forma występująca sporadycznie, używana w celach archaizujących, por. J. Słowackiego: Na Egipskie klnę się ptachy (SW), natomiast pozostająca nadal jako żywa i produktywna baza derywacyjna, por. ptaszek, ptaszysko, ptaszyna...”. Wiemy już zatem, że wyrazy pochodne, o które Pan pyta (ptaszek, ptaszęta) pochodzą od pierwotnej, prasłowiańskiej postaci wyrazu, z końcowym -ch (dodajmy, że już w XVI wieku powszechna była jednak forma z -k).

Pozostaje jeszcze wyjaśnić, skąd się wziął derywat ptasi. Otóż jest to nowsza postać przymiotnika ptaszy, choć funkcjonująca w polszczyźnie od dość dawna: np. Słownik wileński wydany w 1861 r. notuje obydwie formy (starszą – ptaszy i nowszą – ptasi). Krystyna Długosz-Kurczabowa wyjaśnia, że forma ptasi powstała jako rezultat wyrównań analogicznych związanych z kształtowaniem się nowej kategorii męskoosobowości. Podobna zmiana zaszła np. w dawnej formie Włoszy (M. lm wyrazu Włoch), która dziś przybrała postać Włosi.  Z form przymiotnikowych można przywołać derywaty utworzone od rzeczownika mnich – starszą (nadal czasem spotykaną) postać mniszy i młodszą: mnisi. Zmiana w parze ptaszyptasi jest więc przykładem podobnego przekształcenia.

Z wyrazami szacunku

Barbara Pędzich