25.08.2021

wielokąt bardzo foremny

Dzień dobry, redaguję żartobliwą książkę o matematyce. Mam tam zapisać słownie: 65537-kątem. Bardzo proszę o pomoc. Zdanie brzmi: Figura jest w rzeczywistości sześćdziesięciopięciotysiącopięćsettrzydziestosiodmiokątem (??) foremnym. Mam wątpliwości, czy to jest poprawnie.

Aleksandra Golecka-Mazur

Szanowna Pani,

o ile się nie mylę, trudno w źródłach poprawnościowych znaleźć informację o tworzeniu rzeczowników tego typu pochodzących od liczebników złożonych (wielowyrazowych). W przypadku, o który Pani pyta, zaproponowałbym rozwiązanie analogiczne do zakresu wariantywności odmiany liczebników złożonych oraz tworzenia liczebników porządkowych od odpowiednich wielowyrazowych liczebników głównych (por. np. hasło problemowe LICZEBNIK w Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2004, s. 1602–1603, 1605, rozdział 1.3.1 Liczebniki główne (w:) H. Jadacka, Kultura języka polskiego, tom 1, Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005, s. 81–82).

Co to oznacza w praktyce? Pierwsze dwie cyfry (cyfrę dziesiątek i jedności tysięcy) pozostawiłbym w formie podstawowej: sześćdziesiątpięćtysięcy-... . Od dwóch ostatnich cyfr z kolei (czyli od cyfry jedności i dziesiątek) utworzyłbym formę z elementem -o-: ...-trzydziestosiedmiokąt. Taką postać można również nadać cyfrze setek, ale nie jest to, moim zdaniem, konieczne. Poprawnie będzie zatem ...-pięciuset-..., jak i -pięćset-... . A zatem nazwę tego wielokąta można by zapisać na dwa sposoby sześćdziesiątpięćtysięcypięciusettrzydziestosiedmiokąt oraz sześćdziesiątpięćtysięcypięćsettrzydziestosiedmiokąt. Jednak w tekście – ze względu na przejrzystość – zaproponowałbym umieszczenie najpierw zapisu mieszanego, cyfrowo-literowego, a dopiero w nawiasie słownego rozwinięcia tego zapisu, czyli 65537-kąt foremny (sześćdziesiątpięćtysięcypięciusettrzydziestosiedmiokąt foremny).

Z wyrazami szacunku

Jarosław Łachnik